Opleiding bijzondere curator in Jeugdzaken

Als CRKBO geregistreerd zelfstandig trainer verzorgt Marieke Lips het lesprogramma van dag 1 van de opleiding tot bijzondere curator in Jeugdzaken aan de Medling Academy/Logavak Opleidingsgroep rondom het juridisch kader.

De leerdoelen van de opleiding zijn de volgende:

Dag 1

 • Kennis van de achtergrond van de bijzondere curator in Jeugdzaken, de rol die de bijzondere curator speelt en het werkveld waarbinnen de bijzondere curator in Jeugdzaken zich begeeft.
 • Kennis van de rechtspositie van kinderen en jongeren.
 • Kennis van belangrijke wetsartikelen, verdragen en jurisprudentie voor de uitoefening van de functie van bijzondere curator in Jeugdzaken.
 • Kennis van verschillende situaties waarin een bijzondere curator in Jeugdzaken kan optreden evenals de wijze waarop de bijzondere curator in Jeugdzaken al dan niet wordt benoemd.
 • Inzicht in de grenzen van de taak van de bijzondere curator in Jeugdzaken.

Dag 2

 • Kennis van de verschillende gezinssystemen, gedragsproblematiek en begrip van de loyaliteit van kinderen en jongeren richting ouders.
 • Vaardigheden in de omgang met verschillende belangen van partijen. Waaronder kinderen, jongeren, ouders, overige gezinsleden, hulpverleners, advocaten, mediators en rechters.
 • Vaardigheden om in het belang van het kind / de jongere te denken voor wie u bent benoemd.
 • Kennis over het in kaart brengen van het dossier van een kind/jongere.
 • Vaardigheden om verbanden te leggen tussen elementen van de levenslijn.
 • Kennis om hypotheses te genereren uit de levenslijn.
 • Kwaliteiten om een professionele en meerzijdig partijdige houding aan te nemen als bijzondere curator in Jeugdzaken richting partijen en om op te treden als de belangenbehartiger van het kind / de jongere waarvoor men is benoemd.
 • Zelfinzicht rondom de rol als bijzondere curator in Jeugdzaken.
 • Kennis van de gedragsregels geldend binnen de rechtbank voor de uitoefening van de functie van de bijzondere curator in Jeugdzaken.
 • Vaardigheden om een zaak te analyseren, de gevoerde gesprekken met verschillende partijen in de juiste context te plaatsen om vervolgens advies uit te kunnen brengen, binnen de taakomschrijving die is gesteld door de rechter en in het belang van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren en hun toekomst.
 • Rapportagevaardigheden om een heldere rapportage op te kunnen stellen richting de rechtbank.

Dag 3

 • Kennis van de ontwikkelingsfase van kinderen en jongeren.
 • Kennis over en vaardigheid in de gespreksvoering en omgang met kinderen evenals jongeren.
 • Vaardigheid om de vertaalslag van de stem van kinderen en jongeren te maken richting het juridisch speelveld, ouders en andere belanghebbenden.

Dag 4

 • Kennis van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en hoe daarmee te werken als bijzondere curator in Jeugdzaken.
 • Kennis van en vaardigheden rondom conflicthantering.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding.