Over de Kindbehartiger

Wat is een Kindbehartiger en wat doet een Kindbehartiger voor kinderen in een scheidingssituatie? 

Over de Kindbehartiger?
De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem en om hun stem te vertalen en te borgen richting hun ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig het juridisch speelveld.
De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie en draagt ertoe bij dat kinderen zich (weer) vrij kunnen bewegen tussen hun ouders, verzorgers en andere belanghebbenden.

De Kindbehartiger biedt kinderen in een scheidingssituatie in eerste instantie een luisterend oor. Kinderen hebben eigen gedachtes over de scheiding van hun ouders en hebben het recht om hun gevoelens en wensen te delen. Het liefst met een neutraal iemand die er echt voor hen is. Dit is de rol van de Kindbehartiger.
Kindbehartigers zijn die professionals die ervaring hebben in de omgang en gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie, kennis hebben van de ontwikkelingsfasen van kinderen alsmede van het scheidingsproces, inzetten op het ouderschap dat blijft ook na de scheiding en bekend zijn met het juridisch speelveld.
Via de Kindbehartiger wordt kinderparticipatie in een zo vroeg mogelijk stadium voorop gezet in lijn met artikel 12 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en wordt kinderen tegelijkertijd bescherming geboden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden. De Kindbehartiger zorgt er voor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie geborgd wordt en een plek krijgt binnen het geheel en verbindt daarbij waar nodig het zorgvraagstuk aan het juridisch speelveld.

Ouders zijn in beginsel altijd verantwoordelijk voor hun kind. Door de scheiding kan het gebeuren dat zich conflicten voordoen tussen ouders, waardoor het kind het gevoel heeft in de knel te zitten. Omdat de scheiding voor ouders zelf ook emotioneel is, kan het soms lastig voor hen zijn om goed te luisteren naar de wensen van hun kind. Het is echter heel belangrijk dat de stem van ieder kind gehoord wordt, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat zijn of haar wensen worden meegenomen ten aanzien van de scheiding alsmede over hoe de toekomst eruit gaat zien. Het kan voor een kind soms knap lastig zijn om richting de ouders aan te geven wat het echt wil. Misschien dat het kind bang is om één van de ouders te kwetsen of het kind geen zin heeft om met de ouders te praten of er sprake is van een juridische procedure. Dan kan een Kindbehartiger helpen. De Kindbehartiger praat veel met kinderen in een scheidingssituatie van verschillende leeftijden en heeft ervaring met scheidingssituaties, als ook het juridisch speelveld.

Bekijk hier het profiel van de Kindbehartiger.

Coördinerende rol Kindbehartiger
De Kindbehartiger heeft een coördinerende rol (als verbinder) en verhoogt daarmee de kwaliteit en effectiviteit van het scheidingsproces. De regievoering van de geboden ondersteuning vindt plaats vanuit de positie van het kind. Alle betrokkenen (kinderen, ouders, sociale hulpverleners, juristen, advocaten, mediators, scheidingscoaches) worden waar nodig actief betrokken door de Kindbehartiger.
De Kindbehartiger (her)kent de (scheidings)problematiek waardoor maatwerk ondersteuning kan worden geboden en indien nodig kan worden doorverwezen in die zaken die vragen om een doorverwijzing.
De Kindbehartiger weet de juiste interventies te benoemen, te adviseren en/of in te zetten. Dit draagt ertoe bij dat preventief maatwerk ondersteuning kan worden ingezet. Kinderen en hun ouders komen sneller op de juiste plek, escalaties en naast elkaar functionerende instanties kunnen worden voorkomen.
De Kindbehartiger werkt veelvuldig samen met andere professionals, zoals advocaten, mediators, scheidingscoaches en sociale professionals. Zo beweegt de Kindbehartiger zich als sleutelfiguur rondom het kind en zorgt de Kindbehartiger ervoor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie wordt geborgd.

Werkwijze Kindbehartiger?
De Kindbehartiger gaat (spelenderwijs) met het kind in gesprek om naar het kind te luisteren. De Kindbehartiger zal ook met ouders en eventueel met anderen praten. Soms praat de Kindbehartiger eerst met de ouders of bijvoorbeeld met een advocaat, mediator of is het nodig dat wordt gesproken met een andere hulpverlener. Maar de Kindbehartiger zal altijd luisteren naar de stem van het kind. De gesprekken en contactmomenten zijn nodig zodat de Kindbehartiger informatie krijgt en zich een goed beeld kan vormen over de situatie en steeds maatwerk ondersteuning kan blijven bieden.
De Kindbehartiger bespreekt altijd met het kind en met de ouders waarom hij of zij er is en wat de bedoeling is.
Het kind mag alles tegen de Kindbehartiger zeggen en wanneer er dingen zijn die het kind niet wil zeggen, mag dit ook. Wanneer informatie extern zal moeten worden gedeeld, zal dit worden uitgelegd.
Ook kan een Kindbehartiger aangeven dat in een bepaalde situatie en in het geval van een lopende juridische procedure een bijzondere curator is aan te bevelen en hierover nadere informatie afgeven.
De Kindbehartiger is er om de belangen van het kind te borgen en heeft daarnaast een bemiddelende en coördinerende rol ten aanzien van de ondersteuning die nodig is voor het kind en het gezin, zet in op het ouderschap dat blijft ook na de scheiding en maakt de vertaalslag van de stem van het kind richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden alsmede waar nodig het juridisch speelveld. Dit doet de Kindbehartiger door middel van gespreksvoering en rapportage.

Wanneer kan een Kindbehartiger helpen?
Een Kindbehartiger kan op verschillende momenten helpen. Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn maar zich opnieuw knelpunten voordoen. Of wanneer ouders in een juridische procedure verwikkeld zijn en de stem van het kind verloren lijkt te gaan. Indien een kind wordt uitgenodigd voor een kindgesprek bij de rechter kan de Kindbehartiger een kind op dit gesprek voorbereiden. Of een Kindbehartiger kan helpen wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen. Ook vele jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor een kind zijn. Soms voelt een kind zich plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en heeft het behoefte aan ondersteuning. Ook dan is de Kindbehartiger er voor het kind.
Is er ruzie over algemene opvoedvraagstukken? Daar is de Kindbehartiger niet voor bedoeld.

Hoe gaat het in zijn werk?
Het kan zijn dat ouders samen contact zoeken met een Kindbehartiger of dat één van de ouders dit doet. Het is belangrijk dat beide ouders toestemming geven voor de ondersteuning wanneer er sprake is van gezamenlijk gezag over het kind. Ook het kind kan zelf aangeven richting de ouders dat het behoefte heeft aan ondersteuning of zelf contact zoeken. Het kan tevens zo zijn dat een rechter dit adviseert, dat via een advocaat, mediator of andere hulpverlener wordt doorverwezen naar een Kindbehartiger of dat school of de huisarts aangeeft dat het kan helpen om met een Kindbehartiger te praten. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om met een Kindbehartiger in contact te treden.
De Kindbehartiger is landelijk actief en te benaderen via de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.

Meer informatie
www.kindbehartiger.nl
www.kindbehartiger.nl/profiel
info@kindbehartiger.nl

Lees hier het artikel in MIES magazine over wat de Kindbehartiger kan betekenen voor kinderen in een scheidingssituatie.