Soort ondersteuning kind en ouders


Voor de volgende vraagstukken kan KidsInbetween benaderd worden:

 • Vraagstukken omtrent de scheiding van ouders;
 • Vraagstukken omtrent de zorg- of omgangsregeling;
 • Vraagstukken omtrent de ontwikkeling, identiteitsontwikkeling en hechting van kinderen;
 • Vraagstukken omtrent de ondersteuning, verzorging en bescherming van kinderen;
 • Vraagstukken omtrent de gezinscommunicatie;
 • Vraagstukken omtrent de ouder-kindrelatie;
 • Vraagstukken omtrent de inzet van een hersteltraject tussen ouder en kind;
 • Vraagstukken omtrent de loyaliteit van kinderen aan ouders;
 • Vraagstukken omtrent de relatie tussen ouders onderling;
 • Vraagstukken omtrent de relatie tussen (stief)broers/zussen;
 • Vraagstukken omtrent het samengaan van twee gezinnen/samengestelde gezinnen.

Sinds 1 januari 20215 is de Jeugdwet van kracht. Jeugd- en gezinsprofessionals richten zich in hun werk op kinderen tussen de 0-23 jaar alsmede hun gezin en/of netwerk en er wordt gekeken naar de ontwikkelingskansen van deze kinderen om uit te kunnen groeien tot autonoom functionerende volwassenen en wat ze hierbij nodig hebben.

De basis van de werkzaamheden binnen KidsInbetween kent zijn achtergrond in theoretische uitgangspunten zoals het cognitieve model van Piaget, het model rondom de identiteitsontwikkeling van Erik Erikson en de systemische insteek vanuit het model van Bronfenbrenner. Verder vormen het Kinderrechtenverdrag, General Comment nr. 12 en het Lundy participatiemodel een essentiële basis binnen KidsInbetween.

Typerend voor KidsInbetween is dat naast preventieve vraagstukken er complexe problematiek en belangen kunnen spelen, waarbij ook rekening moet worden gehouden met diverse wetten en regels als ook de positie van de verschillende betrokkenen.

De kernactiviteiten liggen dan ook op het gebied van:

 • Cliëntgericht werken en werken vanuit een integrale blik: zien, horen, kijken, voelen, ervaren.
 • Unieke kenmerken en omstandigheden van kinderen en hun netwerk in kaart brengen.
 • Signaleren en analyseren.
 • Classificeren van (probleem)gedrag, deze begrijpen en verklaren.
 • Interveniëren op basis van de Jeugdwet als ook andere wetten en regels met het oog op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen in een scheidingssituatie.
 • De eigen kracht en zelfregie van kinderen en hun ouders worden centraal gezet waarop ingestoken wordt kijkend naar de gekozen aanpak.
 • De veiligheid wordt steeds bevorderd en in het oog gehouden.
 • Er wordt ingezet op effectieve methodieken en hierbij worden inzichten vanuit de samenleving gevolgd.
 • Analysering, advisering, ondersteuning en preventie worden voorop gezet.
 • Professionele verantwoordelijkheid wordt gedragen en er wordt samengewerkt met anderen, waarbij er sprake kan zijn van op- of afschalen.
 • Kritische en normatieve professionaliteit staat centraal om mee te kunnen bewegen met kinderen en jongeren en hun ouders als ook veranderingen in de samenleving.
 • Er wordt steeds gewerkt vanuit deskundigheid, het bevorderen hiervan middels het principe van ‘een levenlang leren; als ook wordt reflectie en intervisie ingezet.

KINDBEHARTIGING

Marieke Lips is geregistreerd Kindbehartiger en ondersteunt kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie. De regie van de ondersteuning wordt gevoerd vanuit de positie van het kind en er wordt ingezet op het ouderschap dat blijft. Scheiden en het kind centraal, is hierbij het uitgangspunt. Er wordt waar nodig samengewerkt met andere professionals, zoals mediators, advocaten, scheidingscoaches, kindertherapeuten, Jeugdbescherming en de Ouder Kind Teams in Amsterdam. 

Jij gaat scheiden van je partner en wilt alles goed regelen, maar jullie kind heeft een andere positie. Jullie kind kan niet scheiden van een ouder en blijft als het ware 50% de ene ouder en 50% de andere ouder. Hij of zij blijft met jullie allebei verbonden en moet daar een weg in zien te vinden.
Kinderen voelen zich vaak schuldig of verantwoordelijk voor de scheiding. Ze kunnen op hun tenen gaan lopen, of zich juist in hun schulp terugtrekken.
Waarschijnlijk heb je als ouder in deze situatie veel aan je hoofd en is het soms moeilijk om met volledige aandacht bij jullie kind te zijn en hem of haar te begeleiden, terwijl je dat wel zou willen. De Kindbehartiger kan je daarbij helpen.
De Kindbehartiger is een professional die kinderen van gescheiden ouders ondersteunt. De Kindbehartiger staat naast het kind en helpt hem om zijn wensen en behoeften te verwoorden. Dat geeft kinderen vertrouwen dat hun plek er toe doet. Ook biedt de Kindbehartiger kinderen een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven.
Daarnaast geeft de Kindbehartiger ouders advies over de behoeften en wensen van de betrokken kinderen. Ouders krijgen met de hulp van de Kindbehartiger inzicht in de positie en belangen van hun kind alsmede inzicht in wat er achter de stem van hun kind schuilgaat. De ondersteuning van de Kindbehartiger is erop gericht om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding waarbij zij in relatie kunnen blijven staan met ieder van hun ouders.

Kunnen jij/jullie en jouw kind(eren) ondersteuning gebruiken? Maak dan een afspraak. Na het eerste oriënterende gesprek zullen samen op maat gemaakte afspraken worden gemaakt.


GEZINSBEGELEIDING

Marieke ondersteunt als jeugd- en gezinsprofessional kinderen en ouders rondom de opvoeding en wanneer zich thuis of op school vraagstukken of problemen voordoen. 

Vanuit een systemische visie en verbindende houding ondersteunt en adviseert Marieke rondom opvoedkundige vraagstukken, wanneer zich problemen voordoen thuis, binnen de ouder-kind relatie of op school. Samen worden wensen en behoeften op een rij gezet om te komen tot een plan van aanpak waarmee aan de slag wordt gegaan.

Kunnen jij/jullie en jouw kind(eren) ondersteuning gebruiken? Maak dan een afspraak. Na het eerste oriënterende gesprek zullen samen op maat gemaakte afspraken worden gemaakt.


KOSTEN

Steeds meer mensen maken de keuze om zelf te betalen voor ondersteuning. KidsInbetween werkt volgens een uurtarief dan wel worden maatwerk afspraken gemaakt voor een traject.
Het is ook mogelijk dat via een perspectiefplan of een verwijzing van de huisarts een beschikking vanuit de Gemeente of een PGB wordt afgegeven.
Er is geen sprake van een wachtlijst.


TOESTEMMING OUDERS

Voor de ondersteuning van minderjarigen is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind. Dit werkt als volgt:

 • Kind 0-12 jaar: toestemming nodig van gezaghebbende ouder(s)
 • Kind 12-16 jaar: toestemming nodig van het kind en de gezaghebbende ouder(s)
 • Kind 16-18 jaar: toestemming nodig van het kind


ALGEMENE VOORWAARDEN BEGELEIDING

ALGEMENE VOORWAARDEN-KIDSINBETWEEN-7Download